Selecteer een pagina

Om de vaarbinding tussen de Achterburggracht in Noord-Scharwoude en de Machinesloot in Zuid-Scharwoude te herstellen, moeten vier dammen worden vervangen door bruggen. Het college van Langedijk heeft op basis van de uitkomsten van het participatietraject een keuze gemaakt voor het type brug per locatie (het ‘fiets-fiets-wandel-auto-scenario’).  Wethouder Ad Jongenelen: “Met deze doorsteek wordt een prachtige en historische vaarroute na jaren van voorbereidingen heropend voor recreatief gebruik.”

Naar aanleiding van de discussie tijdens de forumvergadering op 15 januari 2019 over de tracékeuze voor herstel van de vaarverbinding (westelijk of oostelijk), heeft het college besloten het eerdere raadsvoorstel aan te vullen met de keuze voor de brugtypen. Het college gaat daarbij uit van de uitkomsten van twee grote participatiebijeenkomsten over het herstel van de vaarverbinding, die voor de zomer van 2018 zijn gehouden. Tijdens de avonden is door zo’n 130 bewoners en belanghebbenden per locatie bekeken welk type brug (wandel-, fiets-, auto- of geen brug) daar het best zou passen (met uitzondering van de Wilgenlaan, hier is vanwege veiligheidseisen door de hulpdiensten alleen een autobrug mogelijk).

Type brug per locatie

De uitkomsten van de participatieavonden zijn vervolgens besproken en geanalyseerd door een team van ambtelijk specialisten (onder andere verkeer, stedenbouw, financiën). Hieruit kwam de volgende keuze voor type bruggen naar voren:

  • – Locatie Sportlaan / Kastanjelaan: fietsbrug
    – Locatie Lindenlaan: fietsbrug
    – Locatie Wilgenlaan / Kastanjelaan: wandelbrug
    – Locatie Wilgenlaan: autobrug

Dit scenario komt als beste uit de bus als het gaat om verkeersveiligheid, de bereikbaarheid van de voorzieningen aan de Dorpsstraat en Voorburggracht voor mindervaliden en draagvlak onder de omwonenden. Doordat in dit scenario twee autoverbindingen worden vervangen door fietsbruggen, wijzigt de verkeerscirculatie in de wijk. Het afsluiten van deze wegen heeft echter niet veel effect voor het autoverkeer, omdat er diverse andere routes zijn.

Presentatie tijdens inloopbijeenkomst

In het aangevulde raadsvoorstel  – dat naar verwachting op12 maart aan de raad wordt aangeboden – zal het college de raad vragen:

– te kiezen voor het westelijk tracé (Sportlaan – Wilgenlaan) voor herstel van de vaarverbinding
– een besluit te nemen over de typologie van de bruggen en
– het financieel kader vast te stellen.

Na besluitvorming door de raad worden de plannen tijdens een inloopbijeenkomst gepresenteerd aan de omwonenden en belanghebbenden. Met de realisatie van dit project krijgt de wijk naast een directe waterverbinding met de Achterburggracht en het Oosterdelgebied, schoner water, een robuustere waterhuishouding en wordt de openbare ruimte verfraaid.