Selecteer een pagina
Nieuwe vaarroute Sint Pancras

Nieuwe vaarroute Sint Pancras

Sinds enkele maanden wordt in Sint Pancras gewerkt aan de aanleg van een nieuwe duikerbrug (De Helt) in de Helling en verbreding van de sloot langs de Gedempte Veert. De werkzaamheden zorgen voor een nieuwe, doorvaarbare verbinding naar het noorden van Sint Pancras en een veilig watersysteem voor de inwoners van Vroonermeer Noord.

In het belang van een goede en veilige waterhuishouding is verbreding van de watergang langs de Gedempte Veert noodzakelijk. Zo kan het water bij veel regenval en/of harde wind vanaf de Vroonerplas in noordelijke richting worden afgevoerd. Met de verbreding van de watergang in combinatie met de aanleg van een geheel nieuwe stuw is de waterhuiskundige situatie volledig geborgd. Bovendien zorgt de verbreding voor verbetering van de waterkwaliteit.

Tegelijkertijd wordt in de Helling een duikerbrug aangelegd, zodat mensen straks met een bootje vanaf de Vroonerplas kunnen varen tot aan het Daalmeerpad en vice versa. Wethouder Jasper Nieuwenhuizen: “We willen Langedijk steeds beter doorvaarbaar maken. Dit is een uitgelezen kans om de werkzaamheden voor een goed watersysteem te combineren met de aanleg van een nieuwe vaarroute inclusief duikerbrug. Het is de bedoeling dat ook bij het Daalmeerpad een doorvaarbare brug komt, waarmee er een aansluiting komt op het water aan de noordzijde van Sint Pancras. Het wordt straks mogelijk om van het westen van Sint Pancras naar het oostelijk deel te varen. Zo wordt er stapsgewijs aan gewerkt dat de wijken Twuyverhoek en Vroonermeer via het water met elkaar worden verbonden. Overigens moeten nog wel nadere verkenningen worden uitgevoerd, voordat we tot concrete inrichting en aanleg kunnen overgaan.” Vanaf half januari 2019 zal de gemeente naar verwachting starten met de graafwerkzaamheden voor verbreding van de sloot. Deze zullen maximaal een maand in beslag nemen. In het voorjaar kan gebruik worden gemaakt van de nieuwe vaarroute.

 

 

 

Terug naar home

Een mooier havengebied

Een mooier havengebied

Het havengebied heeft het in zich te ontwikkelen tot levendig en cultuurhistorisch hart van Broek op Langedijk en het visitekaartje van Langedijk. Het havengebied kan een overstappunt worden voor recreatieve activiteiten en toegangspoort naar toeristische trekpleisters in de gemeente, zoals het Museum BroekerVeiling en het recreatiegebied Geestmerambacht. Voor de inwoners van Broek op Langedijk is het Havenplein een deel van het hart van het dorp. Het plein is door het dijklint verbonden met het museum en het nieuwe winkelplein Broekerveiling. Deze vormen samen het gehele kloppende hart van het dorp. Regelmatig terugkerende evenementen die op het Havenplein plaatsvinden, zijn onder andere de aankomst van Sinterklaas, Koningsdag en Koolsail. Met de revitalisatie wordt het havengebied van Broek op Langedijk een levendig gebied waarin de woonfunctie en de bijdrage aan recreatie en toerisme in balans met elkaar worden ontwikkeld.

Participatie
In het najaar van 2018 heeft de gemeente Langedijk een schriftelijke enquête gehouden onder omwonenden om te kijken hoe zij staan tegenover het plan om het Havenplein te verfraaien. De meerderheid van de mensen was positief. Verder vroeg de gemeente de omwonenden of zij willen ‘mee-ontwerpen’ aan verfraaiing van het Havenplein en omgeving. Van de 53 respondenten gaven er 38 aan mee te willen denken.

Inspirerend eerste ontwerpatelier
Op 13 maart 2019 werd de eerste participatiebijeenkomst gehouden voor genodigden. De belangstelling voor deze avond was groot, zo’n tachtig mensen dachten enthousiast mee over onder andere herinrichting van het plein, horeca, nieuwe bebouwing en verkeer. Voorafgaand hield stedenbouwkundig bureau Urbis een presentatie over het Havenplein en omgeving. Daarin werden tientallen inspiratiebeelden getoond. Aan het eind van de avond mochten de deelnemers met stickers aangeven welke beelden hen aanspraken. Bureau Urbis gaat nu alle ideeën inventariseren en analyseren. Op basis daarvan maakt het bureau drie basismodellen, die verder worden ingevuld met ideeën van omwonenden. Naar verwachting wordt eind mei het tweede ontwerpatelier gehouden, waarvoor dezelfde mensen worden uitgenodigd.

Masterplan Havenplein
De gemeenteraad van Langedijk heeft eind 2021 het Masterplan Havenplein vastgesteld. Dit geeft een basis voor de uitwerking en realisering van een fraai havengebied in Broek op Langedijk.

 

 

 

Terug naar home

 

Vaarverbinding Machinesloot – Achterburggracht

Vaarverbinding Machinesloot – Achterburggracht

De Achterburggracht doorvaarbaar maken en daarmee opnieuw te verbinden met het Oosterdelgebied is een langgekoesterde wens van veel Langedijkers. Het gemeentebestuur van Langedijk heeft in 2017 geld beschikbaar gesteld voor het herstel van een vaarverbinding tussen de Achterburggracht en de Machinesloot. Van noord naar zuid gezien loopt deze route vanaf de Sint Jan de Doper onder de Sportlaan door en sluit via de Kastanjelaan en de Wilgenlaan aan op de Machinesloot. Om de vaarbinding mogelijk te maken moeten vier dammen worden vervangen door bruggen (of op sommige plekken geen brug). De gemeente wil daarbij samen met omwonenden, andere belanghebbenden en adviseurs komen tot de beste oplossing. Herstel van de vaarverbinding biedt naast het vergroten van het vaargebied ook kansen om de buurt mooier te maken met bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers, extra groen en/of extra aanlegplekken voor sloepen. Tegelijkertijd zorgen we voor betere doorstroming van het water – wat daardoor ook schoner wordt. We werken met dit project dus niet alleen aan doorvaarbaarheid, maar ook aan toekomstbestendigheid en verfraaiing van de buurt.

Participatie
Voor de zomer 2018 organiseerde de gemeente twee participatiebijeenkomsten over het herstel van de vaarverbinding Machinesloot – Achterburggracht. Tijdens de avonden is door zo’n 130 bewoners en belanghebbenden per locatie bekeken welk type brug (wandel-, fiets-, auto- of geen brug) daar het best zou passen (met uitzondering van de Wilgenlaan, hier is vanwege veiligheidseisen door de hulpdiensten alleen een autobrug mogelijk). Tijdens het participatietraject vroeg een bewonersgroep de gemeente het alternatieve tracé uit het Masterplan 2012, de zogenaamde ‘oostelijke variant’, te heroverwegen. Naar aanleiding van het verzoek van de bewoners heeft de gemeente onderzoek gedaan naar het alternatieve tracé, dat parallel loopt aan de Tulpenstraat en de Oostelijke Randweg. In het onderzoek zijn ruimtelijke, functionele, veiligheids- en financiële aspecten en het draagvlak onder omwonenden meegenomen.

Tracékeuze
Naar aanleiding van een discussie tijdens de forumvergadering op 15 januari 2019 over de tracékeuze voor herstel van de vaarverbinding, heeft het college besloten een eerder raadsvoorstel aan te vullen met de keuze voor de brugtypen. Het college gaat daarbij uit van de uitkomsten van de participatiebijeenkomsten over het herstel van de vaarverbinding.

Type brug per locatie
Deze uitkomsten zijn vervolgens besproken en geanalyseerd door een team van ambtelijk specialisten (onder andere verkeer, stedenbouw, financiën). Hieruit kwam de volgende keuze voor type bruggen naar voren:
– Locatie Sportlaan / Kastanjelaan: fietsbrug
– Locatie Lindenlaan: fietsbrug
– Locatie Wilgenlaan / Kastanjelaan: wandelbrug
– Locatie Wilgenlaan: autobrug

Dit scenario kwam als beste uit de bus als het gaat om verkeersveiligheid, de bereikbaarheid van de voorzieningen aan de Dorpsstraat en Voorburggracht voor mindervaliden en draagvlak onder de omwonenden. Doordat in dit scenario twee autoverbindingen worden vervangen door fietsbruggen, wijzigt de verkeerscirculatie in de wijk. Het afsluiten van deze wegen heeft echter niet veel effect voor het autoverkeer, omdat er diverse andere routes zijn.

Besluitvorming door gemeenteraad
De gemeenteraad heeft eind maart 2019 ingestemd met het herstel van de vaarbinding tussen de Achterburggracht in Noord-Scharwoude en de Machinesloot in Zuid-Scharwoude. Daarbij is gekozen voor het westelijk tracé (van de Sportlaan naar de Wilgenlaan). Wethouder Ad Jongenelen: “Ik ben heel blij met dit besluit. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar de Langedijkers kunnen straks – na jaren van voorbereidingen – genieten van een prachtige en historische vaarroute.’’

De gemeenteraad koos per amendement voor het ‘auto-fiets-wandel-auto-scenario’. Dat betekent:
– een autobrug bij de Sportlaan/ Kastanjelaan
– een fietsbrug bij de Lindenlaan
– een wandelbrug bij de Wilgenlaan/ Kastanjelaan
– een autobrug bij de Wilgenlaan.

Vervolg
Alle omwonenden krijgen per brief een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Een klankbordgroep onder begeleiding van een ontwerpbureau gaat zich buigen over het ontwerp van de bruggen. Over de planning ontvangen de belanghebbenden op een later moment meer informatie. Wethouder Ad Jongenelen: “De herinrichting van de oevers met steigers en extra groen wordt echt een verrijking van de wijk. En de nieuwe vaarroute is een aanwinst voor heel Langedijk.”

 

 

 

Terug naar home